برنامۀ پیشنهادی برای اخذ واحدها در طول دورۀ تحصیل کارشناسی فقه و مبانی حقوق اسلامی                                      

 

لطفا قبل از مطالعۀ اصل برنامه، این توضیحات را بخوانید:

در آغاز دورۀ تصدی مدیریت گروه توسط همکار گرامیم جناب آقای دکتر جعفری، برنامه‌ای را برای ترتیب ارایۀ دروس، به ایشان پیشنهاد کردم. به همۀ دانشجویان عزیز رشتۀ فقه و مبانی حقوق اسلامی پیشنهاد میکنم پیش از انتخاب واحد در هر ترم، حتما به این برنامه نیز نظری بیفکنند.

در تهیۀ آن کوشیده ام به چند مسئله توجه کافی کنم:

١. هر درس در زمانی ارایه شود که دانشجویان، افزون بر رعایت پیش نیازها، در حال و هوای مساعد با تحصیل آن هم قرار گرفته باشد. بارها دیده می شد که درسی در عین تناسب با روحیات دانشجویان جدیدالورود، سالهای آخر تحصیل بدانها ارایه میگردد، یا به عکس، درسی که پختگی دانشجو برای رویارو شدن با آن ضروری است، چون در ترمهای اول ارایه میشود به هدر میرود.

٢. در تدریس دروس، هرگز میان پیش نیازها و درس فاصله نیفتد.

٣. درسهایی که در چند ترم تحصیل میشوند، یا به هر نحو، موضوعی مشابه دارند، با یک سیر منطقی پی گرفته شوند. مثلا در برنامهریزی پیشنهادی، این دروس به ترتیب از آغاز تا آخرین ترم تحصیل دانشجو او را همراهی میکنند: منطق ١، منطق٢، کلام١، کلام ٢، کلام٣، فلسفۀ پیش، فلسفۀ اسلامی١، فلسفۀ اسلامی٢؛ حال آن که در برنامهریزی قبلی برای گروه، فلسفۀ پیش، تنها به استناد این که از دروس نیاز است، همان ترم اول ارایه میشد؛ و قس علی هذا.

٤. با توجه به نیاز دانشجویان، و ضعف برنامۀ ارایه شده توسط آموزش عالی در برخی زمینه‌ها، سه عنوان درسی جدید نیز پیشنهاد کرده‌ام که به صورت واحد اختیاری برای دانشجویان ارایه شود: جامعه‌شناسی، جرمشناسی و روش تحقیق. متأسفانه برنامۀ تهیه شده برای دورۀ کارشناسی فقه و مبانی حقوق اسلامی، ناراستیهای فراوانی دارد که اینجا جای بحث در بارۀ آن نیست.

 

برای دریافت متن اصل برنامه، اینجا کلیک کنید.

 

 

 

راهنمای پایگاه آخرین صفحات به روز شده