جداول تهیه شده

برای بازسازی کتاب المزار سعد بن عبدالله اشعری

 

توجه: این جداول، برای نگارش مقاله‌ای با عنوان «در جستجوی روشی برای بازسازی کتاب المزار سعد بن عبدالله اشعری» مورد استفاده قرار گرفته‌اند. نظارۀ آنها برای درک برخی مطالب ذکر شده در آن مقاله، ضروری است. از آنجا که ارائۀ این جداول ضمن اصل مقاله ممکن نبود و به افزایش نامطلوب حجم اثر می‌انجامید، آنها را در این صفحۀ وب گنجاندم. ارجاعات به کتاب کامل الزیارات ابن قولویه، بر پایۀ همان نسخه‌ای صورت گرفته که در این مقاله بدان ارجاع داده شده است.

دکتر فرهنگ مهروش

6/ 10/ 1391

 

 

 

جدول شمارۀ 1: صاحبان کتب مزار در چهار سدۀ نخست هجری

ردیف

مؤلف

سال وفات

نام اثر

تعداد روایات بازمانده

ضمن کامل الزیارات

1       

معاویة بن عمار دُهنی

175

مزار امیر المؤمنین (ع)

8

2       

عبد الله بن عبد الرحمن اصم مسمعی

ح 180

المزار

37

3       

داوود بن کثیر رقی

ح 204

المزار

1

4       

حسن بن علی فضال

ح 224

کتاب الزیارات

1

5       

علی بن أسباط بن سالم بیاع زطی

ح 230

المزار

9

6       

علی بن مهزیار

ح 230

المزار

56

7       

حسن بن احمد بن زیدویۀ قمی

ح 230

المزار

ـ

8       

محمد بن أحمد اشعری

ح 250

المزار

5

9       

محمد بن اورمه

ح 250

المزار

9

10   

ابواسحاق مَذاری

250

المزار

7

11   

حسن بن محمد بن سماعۀ کندی

263

زیارة أبی عبد الله علیه السلام

ـ

12   

حسن/ حسین بن سعید اهوازی

275

المزار/ الزیارات

40

13   

محمد بن وهبان دبیلی

275

المزار

ـ

14   

عثمان بن سعید بن عمرو اسدی

ح 280

زیارة سلمان وکیفیة القول عنده

ـ

15   

ابوعبدالله محمد بن عباس بن عیسی غاضری (محمد بن عیاش عامری)

ح 290

زیارة أبی عبد الله علیه السلام

ـ

16   

محمد بن حسن بن فروخ صفار

290

المزار

58

17   

سعد بن عبدالله اشعری

301

المزار

235

18   

حسین بن عبیدالله سعدی

ح 320

المزار

1

19   

محمد بن مسعود عیاشی

320

المزار

ـ

20   

ابوطیب رازی

ح 330

کتاب زیارة الرضا (ع) و فضله و معجزاته

ـ

21   

حمزة بن قاسم علوی

340

الزیارات و المناسک

ـ

22   

جعفر بن حسین بن علی بن شهریار

ح 340

المزار، فضل الکوفة و مساجدها

ـ

23   

ابن تمام دهقان، محمد بن علی

ح 350

کتاب الزیارات

ـ

24   

یونس بن علی قطان

ح 350

المزار

ـ

25   

ابومنصور صرام نیشابوری

ح 350

زیارة الرضا علیه السلام وفضله

ـ

26   

احمد بن محمد بن حسین بن دؤل قمی

350

الزیارات

ـ

27   

عبید الله بن أحمد بن یعقوب انباری

356

مزار أبی عبد الله علیه السلام

ـ

28   

ابن قولویه، جعفر بن محمد

367

کامل الزیارات

ـ

29   

محمد بن احمد بن داوود قمی

368

المزار

ـ

30   

حسین بن علی خزاز

ح 370

کتاب الزیارات

ـ

31   

ابن بابویه، محمد بن علی

381

المدینة وزیارة قبر النبی والأئمة، زیارة موسى ومحمد (ع)، جامع زیارة الرضا (ع)

ـ

32   

ابوالمفضل شیبانی

387

کتاب مزار امیر المؤمنین (ع)، مزار الحسین (ع)

ـ

 

 

جدول شمارۀ 2: روایات سعد ضمن کامل الزیارات به وساطت صرف پدر ابن قولویه

طریق ابن قولویه

دفعات تکرار

شمارۀ روایت در کامل الزیارات

پدرش  سعد

122

1، 2، 6، 23، 30، 36، 38، 59، 69، 76، 82، 89، 99، 104، 109، 116، 118، 121، 135، 136، 139، 140، 142، 143، 144، 145، 147، 150، 154، 155، 156، 159، 161، 162، 166، 174، 177، 181، 185، 191، 193، 202، 208، 210، 213، 216، 217، 218، 229، 232، 233، 235، 237، 245، 247، 250، 262، 264، 269، 273، 274، 286، 292، 310، 317، 334، 338، 362، 404، 415، 416، 417، 425، 438، 441، 445، 453، 458، 465، 468، 483، 497، 504، 506، 512، 513، 529، 539، 546، 547، 570، 573، 588، 599، 621، 628، 629، 635، 649، 651، 654، 667، 696، 701، 702، 709، 710، 713، 733، 740، 741، 752، 755، 757، 760، 771، 777، 788، 789، 799، 820، 835، 839

 

 

 

جدول شمارۀ 3: روایات ابن قولویه از سعد بن عبدالله به وساطت پدرش و دیگران

ردیف

طریق ابن قولویه به آثار سعد

دفعات تکرار

شمارۀ روایت در کامل الزیارات

1       

پدر و سایر مشایخ ابن قولویه  سعد

32

21، 195، 197، 200، 206، 221، 223، 241، 243، 257، 275، 276، 280، 289، 306، 331، 339، 398، 414، 431، 446، 456، 461، 499، 558، 605، 640، 665، 685، 692، 695، 707، 749

2       

پدرش و ابن بابویه  سعد

15

182، 183، 203، 207، 214، 225، 255، 260، 378، 387، 494، 516، 541، 612، 613

3       

پدرش، ابن بابویه، و ابن ولید  سعد

12

125، 227، 308، 320، 345، 523، 537، 538، 618، 669، 714، 774، 792

4       

پدرش، ابن بابویه، و جماعت مشایخش  سعد

6

370، 437، 563، 641، 674

5       

پدرش و ابن ولید سعد

4

169، 184، 209، 474

6       

پدرش، ابن ولید و ابن بابویه، و دیگر مشایخش/ جماعتی  سعد

3

406، 407

7       

پدر، برادرش، ابن بابویه و غیرشان سعد

2

376، 377

8       

پدر و جماعتی  سعد

2

179، 725

9       

پدرش، ابن بابویه  و غیرهما سعد

1

823

10   

پدر، برادرش و ابن بابویه  سعد

1

658

11   

پدرش و «غیر واحد»  سعد

1

632

12   

پدر، برادرش، ابن بابویه و ابن ولید  سعد

1

77

13   

پدرش  سعد و محمد بن یحیی

پدرش  سعد و عبدالله بن جعفر حمیری

2

379، 380، 384

14   

پدرش  عدة من اصحابنا سعد

1

521

 

 

جدول شمارۀ 4: روایات ابن قولویه از سعد در کامل الزیارات به وساطت غیر پدرش

ردیف

طریق

دفعات تکرار

شمارۀ روایت در کامل الزیارات

1      

ابن بابویه  سعد

9

39، 112، 284، 483، 515، 590، 636، 769، 772، 782

2      

جماعت مشایخش  سعد

6

56، 57، 194، 460، 591، 786

3      

ابن ولید  سعد

2

778، 779

4      

ابن ولید و جماعت مشایخ  سعد

1

281

5      

ابن بابویه و غیرش/ ابن بابویه و جماعتی  سعد

2

246، 381، 698

6      

محمد بن حسن بن احمد و غیرش  سعد

1

371

7      

ابن ولید  سعد و محمد بن حسن صفار علی بن اسماعیل

1

442

8      

ابن قولویه   نقل بی‌واسطه از سعد   ابراهیم بن هاشم

1

226

 

 

جدول شمارۀ 5: ساختار کلی قابل تصور برای مزار سعد

     زیارات مدینه

     زیارات کوفه

     زیارات کربلا

     زیارات کاظمین

     مشهد

     زیارت ائمۀ مدفون در سامرا

     نوادر

 

 

 

راهنمای پایگاه

آخرین صفحات به روز شده