ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

در طول سالهای مختلف تدریس، هر نیمسال کوشیدهام با مشاورۀ خود دانشجویان، برنامهای جانبی نیز برای کلاس درس طراحی کنم و نمرهای بدان اختصاص دهم.

برخی از این برنامهها موفق بوده، و برخی راه به جایی نبردهاند. تجربۀ من در این مدت، همانی است که در پیوندهای زیر بازتاب یافته است. برای آشنایی با هر یک از برنامهها، کافی است روی پیوندش کلیک کنید.

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

مسابقه کتاب یابی | مسابقه تلخیص دعای عرفه | مسابقه ماه مبارک رمضان

ترجمۀ شعر احمد مطر، شاعر معاصر عراقی | حفظ قرآن کریم

پیاده کردن رکوردهای کلاس درس | نمایشگاه کتب حدیثی