ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وعده کردهام این پایگاه عرصهگاه جوششهای من، تنها چونان یک معلم باشد. کاملا عامدانه و آگاهانه بنا داشتهام هر آنچه هستم را در این پایگاه عرضه نکنم. با همین اساس، آنچه در این پیوندها نیز نوشتهام و از عمق جانم برخاسته است، همۀ درددلها و حرفهایم نیست. بخشی از حرفهایی است که میتوانستهام بزنم.

در این صفحات، هیچ ملاحظۀ انتقادی را پی نگرفته‌ام و به هیچ کس نتاخته‌ام. خودم بودهام. این صفحات، نههای من به دیگران نیست؛ حرفهایی ایجابی، و حکایتگر از عوالم درون خود من است.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

با محرمان خلوت انس | تأملات و تألمات | صفحۀ شهید سید اسماعیل بلخی