ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مکتوبات این قسمت، یا حاصل جمعبندی یادداشتهایی است که از مطالعۀ رفتار، گفتار و نوشتار دانشجویانم تهیه کردهام، یا حاصل آزمون ایدههایی آموزشی در عمل، به همراه ثبت نتایج. معمولا این گونه مطالعاتم، ناظر به مشکلی بوده است که در عموم دانشجویان دیدهام، یا خلأی که گمان کردهام تنها با ابتکاری جدید پرکردنی است.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

استراتژیهای جستجو | نگارش یک پاراگراف

تجربه امتحان میان ترم در کتابخانه | مشکلات نگارشی دانشجویان | کار گروهی ترجمه در درس تفسیر1

نتایج نظرسنجیهای آخر هر نیمسال