ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

صد حیف که ما پیر جهاندیده نبودیم

روزی که رسیدیم به ایام جوانی

(واعظ قزوینی)

 

مکتوبات این بخش، همگی حاصل خیرخواهیهای من است برای دوستان جوانترم. خود، زمانی که تازه پا در وادی تحصیل نهاده بودم، خیلی از این قبیل نصیحتهای مشفقانه بهره بردم. برخی از اینها حاصل سخنرانی در جمعهایی شلوغ، و برخی حاصل مشاورههایی چند نفره با همکاران و دانشجویان عزیز است. امیدوارم دانشجویان جوان، خواندن این توصیه ها را سرسری نگیرند.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

توصیه به ورودیهای جدید | پیشنهاد سیر مطالعاتی | چگونه کتاب بخوانیم؟

برنامۀ پیشنهادی ارائۀ دروس فقه و مبانی حقوق