ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

پیوندهای زیر، هر یک به نوعی بنا دارند روشها و نگرشهای خاص مرا در امر تعلیم و تربیت بازتابانند. خیلی دوست دارم دانشجویانی که قرار است بعد از این مدتها با من در حشر و نشر باشند و چه بسا برخی از آنها زمانی همکارم شوند، این مکتوبات را بخوانند. این امر سبب خواهد شد اولا بهتر با هم در طول تحصیل تعامل کنیم، و ثانیا مرا از نقدها و نگرشهای ایشان هم بهرهمند خواهد ساخت. معمولا خواندن اینها را در نخستین جلسۀ کلاس درس توصیه میکنم و خود نیز گاه و بیگاه به خواندن آنها مداومت میورزم. گرچه تا کنون پیش نیامده است، اما امیدوارم گاه نیز کمال جویانه در آنها تجدید نظر کنم.

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

دیدگاههای کلی من در امر آموزش | انتظارات از دانشجویان

استراتژیهای مدیریت کلاس | چرا حضور و غیاب نمی‌کنم؟

سیاستگذاریهای امتحانات و ارزشیابی | ضوابط و مقررات امتحانات طول دوره

 نظرسنجی آموزشی | تقدیر از دانشجویان برتر