علوم قرآنی | تفسیر ١، ٢ | تاریخ تفسیر | روشهای تفسیری

علم الحدیث | علوم نهج البلاغۀ 1، 2 | رجال

روش تحقیق

مردم شناسی | توحید

زبان انگلیسی تخصصی

مبادی فقه | فقه سیاسی | تاریخ فقه

فقه تخصصی ١، 3، 4، 6، 7، 8، 9 | فقه تطبیقی | اصول فقه 1، 2، 3

منطق قدیم و جدید

فلسفۀ پیش دانشگاهی | مبانی اخلاق

مکاتب فلسفی و آرای تربیتی | اخلاق و تربیت اسلامی

کلام ٢، ٣